Regulamin

1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów realizacji usługi pakowania i wysyłki towarów zleconych przez Klienta.
 2. Usługa realizowana jest przez firmę “Pakuj24.pl” Spółka cywilna Agnieszka Portała, Jarosław Zimoch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7393889361, REGON: 365462752, zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Zakres działalności usługodawcy obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 
 4. Poprzez zawarcie Umowy realizacji usługi, o której mowa w ust. 1, Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, który akceptuje.

2 Definicje

 1. Cennik – dokument określający wagę i gabaryt Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Formularz- dokument stanowiący dowód zawarcia umowy, który Klient wypełnia przed wysyłką Przesyłki. Klient wpisuje w nim dane odbiorcy i nadawcy oraz kwotę ewentualnego Pobrania.
 3. Klient/Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej która wysyła Przesyłkę do odbiorcy.
 4.   Kurier-  przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi przewozowe.
 5. Odbiorca– osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki.
 6. Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie dokumentu przewozowego.
 7. Przesyłka za pobraniem – usługa polegająca na doręczeniu przesyłki i pobraniu od Odbiorcy kwoty pieniężnej,  określonej w liście przewozowym i przekazanie jej Nadawcy w terminie do 21 dni roboczych. Za dzień przekazania pobrania określa się dzień złożenia polecenia przelewu lub osobistego odbioru gotówki.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

3 Pakowanie

 1. Usługodawca świadczy usługę pakowania towaru dostarczonego przez Klienta, za opłatą wskazaną w Cenniku.
 2. Przesyłka spakowana samodzielnie przez Klienta, powinna być zamknięta i zabezpieczona np. taśmą samoprzylepną.
 3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej wagi.

4 Nadanie Przesyłki

 1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza nadania przesyłki oraz przekazania towaru przeznaczonego do wysyłki. 
 2. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając Formularz.
 3. Usługodawca wprowadza dane zawarte w Formularzu do systemu kurierskiego. Kurier odbiera przesyłkę najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 4. Istnieje możliwość nadania przesyłki za pobraniem (doliczana jest opłata wskazana w Cenniku).
 5. Nadawca jest zobowiązany uiścić opłatę za usługę w momencie zlecenia nadania wysyłki. Płatność tylko gotówką.  
 6. Po wygenerowaniu listu przewozowego Usługodawca zobowiązuje się wysłać jego numer, wraz z nazwą przewoźnika, na wskazany przez Nadawcę numer telefonu.

5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi przez Kuriera chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne przygotowanie przesyłki przez Nadawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę odbioru przesyłki przez Kuriera z winy Nadawcy.
 4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi wykonywanej przez Kuriera Klient może zgłaszać bezpośrednio Usługodawcy.
 5. Odbiorca przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, sporządza protokół szkody podpisany przez odbiorcę                   i kuriera. 
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Odbiorcy, w szczególności za odmowę przez niego kierowanej do niego przesyłki lub odmowę uiszczenia kwoty za pobraniem. 
 8. Nadawca zobowiązany jest odebrać przesyłkę, która wróciła na magazyn Usługodawcy, w ciągu 14 dni od poinformowania go o tym fakcie przez Usługodawcę. Po tym czasie towar ulega utylizacji. 

6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Cennik  znajdują się na stronie internetowej www. pakowanie-olsztyn.pl. Powyższe dokumenty dostępne są także w siedzibie Usługodawcy. 
 2. Nadawca jest zobowiązany od zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem realizacji usługi. 
 3. Realizacja zlecenia oznacza akceptację regulaminu.